GLOBOS CENTRAS

Vaikų gerovės centras "Gynia" vykdo globos centro funkcijas Kauno rajone.

Pagrindinis globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems globojantiems vaikams ir jų globėjams

būtų prieinamai suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant

tinkamo vaiko ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.